ข้อมูลการสนทนาโทรศัพท์ sms อีเมล ฯลฯ ในการติดต่อราชการและของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด ต้องถูกจัดเก็บตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้อมูลการสนทนาโทรศัพท์ sms อีเมล ฯลฯ ในการติดต่อราชการและของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด ต้องถูกจัดเก็บตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

bact เมื่อ 8 ก.ค. 2552

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดิม ให้ชัดเจนว่า ครอบคลุมถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ ในอนาคต

เช่นเดียวกับ การติดต่อราชการโดยเอกสาร จดหมาย จดหมายเวียนต่าง ๆ ที่เป็นกระดาษ ที่ต้องจัดเก็บและเปิดเผยตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร - จดหมายและการติดต่อต่าง ๆ ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การสนทนาทางโทรศัพท์ ก็ต้องจัดเก็บและเปิดเผยเช่นเดียวกัน

ออกกฎหมายใหม่ หรือเพิ่มเติมไปใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ ครอบคลุมถึง นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

สำหรับการติดต่อของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในกรณีจำเป็นจริง ๆ  ที่เห็นว่า ไม่สามารถเปิดเผยได้ทันที ก็ให้จัดเก็บไว้ก่อน โดยยังไม่ต้องเปิดเผย แต่เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะต้องถูกเปิดเผย ภายในกำหนดเวลา โดยไม่มีข้อยกเว้น - หรือกรณียังอยู่ในวาระ แต่มีคดีความหรือการร้องขอให้เปิดเผย ก็สามารถพิจารณาให้เปิดเผยได้ระหว่างอยู่ในวาระเลย

ทั้งหมดนี้เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน และการตรวจสอบได้จากภาคประชาสังคม

ที่มา

เนื่องจากปัจจุบันมี "รายการคุณขอมา" "ขอความร่วมมือ" จากส่วนราชการหรือรัฐมนตรี ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล เป็นจำนวนมาก ที่ไม่ได้ถูกจัดเก็บ เมื่อมีการร้องขอ ผ่าน คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ทางส่วนราชการหรือรัฐมนตรี ก็อ้างว่า ลบทิ้งไปแล้ว (เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริง) -- ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้ ส่วนราชการหรือรัฐมนตรีนั้น จะต้องถูกลงโทษสถานหนักตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ ฐานละเลยหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลการติดต่อดำเนินงานราชการ

ข้อมูลประกอบ

 • Presidential Records Act สหรัฐอเมริกา - กำหนดหน้าที่ประธานาธิบดีให้จัดเก็บบันทึก "Presidential Records" ทั้งหมดในวาระประธานาธิบดี เจ้าของข้อมูลทั้งหมดคือสาธารณะ สามารถเข้าถึงได้ตาม Freedom of Information Act ห้าปีหลังพ้นวาระ - รองประธานาธิบดีก็ทำอย่างเดียวกัน
  • Presidential Records หรือ "บันทึกประธานาธิบดี" ตาม Presidential Records Act คือ "วัสดุเอกสาร" ที่สร้างหรือได้รับโดยประธานาธิบดี เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นตรงต่อเขา หรือ หน่วยงานหรือบุคคลในสำนักประธานาธิบดี ซึ่งหน้าที่เป็นไปเพื่อแนะนำหรือช่วยเหลือประธานาธิบดี ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือมีผลกระทบต่อหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญ โดยตำแหน่ง หรือโดยพิธีการหรือพิธีกรรมอื่นใด ของประธานาธิบดี
  • "วัสุดเอกสาร" ดังกล่าว หมายถึง หนังสือ จดหมายโต้ตอบ บันทึกช่วนจำ เอกสาร รายงาน แผ่นพับ งานศิลปะ แบบจำลอง รูปภาพ รูปถ่าย ภาพพิมพ์ แผนที่ ภาพยนตร์ และภาพเคลื่อนไหว ทั้งหมด รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งบันทึกเสียง ภาพเสียง หรือ การบันทึกทางอิเล็อทรอนิกส์หรือทางกลอื่น ๆ
  • อ้าง http://www.archives.gov/about/laws/presidential-records.html และ http://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Records_Act

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

bact's picture
bact's picture
กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของรัฐ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร - เอกสารอิเล็กทรอนิกส์


 • พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 — มี หมวด 3 ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ

 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 — แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ พ.ศ. 2526 ที่สำคัญคือ:

  • เพิ่มนิยามคำว่า อิเล็กทรอนิกส์ (การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น) และ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)


  • ลดอายุเอกสารก่อนที่จะให้ส่วนราชการส่งหนังสือเข้าหอจดหมายเหตุ จากเดิม 25 ปี เหลือ 20 ปี (=จัดส่งเข้าหอฯเร็วขึ้น)


 • ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551

 • (ร่าง) พระราชบัญญัติ จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... — มีเรื่องการบริหารจัดการเอกสารราชการ ในส่วนนิยาม ให้ความหมาย เอกสาร ไว้ว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ภาพ แสง เสียง ผังหรือแผนแบบอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นโดยวิธีเขียน วาด พิมพ์ ถ่ายภาพ บันทึก วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น