กฎหมายต้องตกไป เพราะเหตุยุบสภาและรัฐบาลใหม่ไม่ได้ร้องขอให้รัฐสภาหยิบมาพิจารณาต่อ

รัฐธรรมนูญมาตรา 153 วรรคสอง กำหนดว่า หากมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ สำหรับกฎหมายที่ค้างพิจารณาอยู่ในรัฐสภาที่แล้วนั้น รัฐบาลใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งต้องร้องขอต่อรัฐสภาใหม่ภายในหกสิบวัน เพื่อให้นำกฎหมายที่ค้างพิจารณาจากสภาที่แล้วมาพิจารณาต่อ หากรัฐบาลใหม่ไม่ร้องขอให้นำกฎหมายฉบับใดขึ้นมาพิจารณาต่อ กฎหมายฉบับนั้นก็จะเป็นอันตกไป 

ซึ่งที่ผ่านมา กฎหมายหลายฉบับที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอให้รัฐสภาพิจารณา เมื่อเข้าไปรอการพิจารณาอยู่ในรัฐสภาแล้วแต่มีการยุบสภาก่อน และรัฐบาลใหม่ก็ไม่ได้ร้องขอให้รัฐสภานำกลับมาพิจารณาต่อ จึงต้องเป็นอันตกไป โดยที่ยังไม่เคยถูกพิจารณาโดยรัฐสภาเลย เช่น  ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ... และ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ... 

และนอกจากกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอแล้ว กฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลเอง รวมถึงกฎหมายที่มาจากขบวนการเรียกร้องผลักดันของภาคประชาชนให้รัฐบาลแต่ละสมัยเสนอต่อรัฐสภาจำนวนมากก็เป็นอันต้องตกไปเพราะกระบวนการนี้

 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

หมวด ๖ 

 

มาตรา 153 ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือบรรดาร่างพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป

ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายหลัง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ ความเห็นชอบต่อไปได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายในหกสิบวัน นับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย แต่ถ้า คณะรัฐมนตรีมิได้ร้องขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือ ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี