ขอแรงคนรักสัตว์ 10,000 ชื่อ ดันต่อ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ

ขอแรงคนรักสัตว์ 10,000 ชื่อ ดันต่อ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ

เมื่อ 6 ม.ค. 2555
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ฉบับร่างโดยประชาชน.pdf179.47 KB
ร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ฉบับผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา.pdf3.59 MB
แบบฟอร์ม ข.ก.1 สำหรับลงชื่อเสนอกฎหมาย.pdf58.36 KB

ข่าวการจับสุนัขนับพันตัวเตรียมส่งขายภัตตาคารในต่างประเทศสร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนรักสุนัขที่มองเห็นสัตว์เลี้ยงชนิดนี้เป็นมากกว่าสัตว์ แต่เป็นเพื่อนหรือสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเลยทีเดียว

เมื่อเปิดกฎหมายปัจจุบันดูว่าจะมีมาตราไหนคุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนรักได้บ้าง เนื่องจากสัตว์ไม่ใช่คน จะหาสิทธิ 'มนุษย' ชนก็ไม่มี คงเหลือเพียงกฎหมายอาญา มาตรา 381 ที่ว่า

    มาตรา 381 ผู้ใดกระทำการทารุณต่อสัตว์ หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้ รับทุกขเวทนาอันไม่จำเป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากจะมีบทลงโทษน้อยนิดแล้ว ความชัดเจนว่ากรณีไหนจะเรียกว่าคือ “กระทำการทารุณ” ก็ไม่ได้เขียนไว้ อาจตีความได้ว่า แม้ไม่ได้ลงมือทำร้าย แต่เลี้ยงดูแบบทิ้งๆ ขว้างๆ หรือกระทั่งฆ่าสัตว์เลี้ยงกฎหมายก็อาจไม่ได้ครอบคลุมถึง ยิ่งการฆ่าสัตว์เลี้ยงมากินเป็นอาหารนั้นกระทบกับความรู้สึกของคนรักสัตว์ แต่กฎหมายก็ไม่ได้เอาผิดอะไร นอกจากนี้เจ้าของที่ชอบเอาสัตว์ไปปล่อยตามที่สาธารณะต่างๆ นอกจากจะไม่เห็นแก่สัตว์แล้วยังสร้างภาระให้กับสังคมเพิ่มเติมก็ไม่มีกฎหมายที่ไหนมาจัดการดูแล

คนมีความรู้สึก สัตว์ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับคน และย่อมไม่อยากถูกทำร้ายหรือทรมาน สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมกับสภาทนายความ และเครือข่ายอีก 32 องค์กรพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 โดยจัดกิจกรรมประชุมระดมความเห็นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ... ขึ้นและเปิดตัวร่างในวันที่ 18 สิงหาคม 2549 จากนั้นก็เปิดให้ประชาชนคนรักสัตว์มาเข้าชื่อกันให้ครบ 10,000 ชื่อเพื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา

ขณะที่การรวบรวมรายชื่อยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กรมปศุสัตว์เองก็กำลังจัดทำร่างกฎหมายฉบับเดียวกันที่มีเนื้อหาคล้ายกันอยู่ด้วย ทางฝ่ายภาคประชาชนกับภาครัฐจึงประชุมร่วมกันและนำหลักการร่างกฎหมายของทั้งสองฉบับมารวมเป็นร่างเดียวเพื่อผลักดันต่อ และสามารถนำร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ... ฉบับร่วมกันเข้าสู่วาระของรัฐสภาได้สำเร็จผ่านทางคณะรัฐมนตรี

แต่เนื่องจากนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศยุบสภาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ... ยังไม่ถูกหยิบยกมาพิจารณาในสภา ร่างกฎหมายจึงต้องตกไปพร้อมกับการยุบสภาด้วย และรัฐบาลใหม่ภายใต้นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรขึ้นมารับตำแหน่ง ก็ไม่ได้ร้องขอให้รัฐสภานำร่างพ.ร.บ.นี้กลับมาพิจารณาต่อ ทำให้ความตั้งใจที่จะมีกฎหมายคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพของสัตว์จึงยังไม่อาจเกิดขึ้นได้

 


แม้ว่าในกระบวนการผลักดันกฎหมายจะเหมือนกับถูกผลักให้ประชาชนต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ตั้งแต่แรก แต่ก็ยังไม่ถึงกับเริ่มนับหนึ่งใหม่เสียทีเดียว เพราะตัวร่างกฎหมายซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็น ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นมีอยู่แล้ว และรายชื่อของประชาชนที่เคยเข้าชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ก็มีอยู่ประมาณแปดพันรายชื่อได้แล้ว หากตั้งต้นจากจุดนี้เหลือเพียงการสนับสนุนจากประชาชนอีกเพียงสองพันรายชื่อ ก็จะสามารถส่งร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิสัตว์ฉบับแรกของประเทศไทยกลับเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐสภาได้อีกครั้ง


ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ... (ฉบับที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขแล้ว) มีหลักการดังนี้

  • กำหนดให้การกระทำอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์มีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
  • กำหนดลักษณะของการทารุณกรรมสัตว์ที่เป็นความผิดให้ชัดเจน โดยไม่รวมการฆ่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาด การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมทางศาสนา การจัดให้สัตว์ต่อสู้กันตามประเพณีของท้องถิ่น
  • กรณีที่สัตว์ตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมาน และสัตวแพทย์เห็นว่าถ้าให้มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมาน เจ้าหน้าที่จะสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้ โดยที่เจ้าของสัตว์นั้นต้องยินยอม (Mercy Kill)
  • ห้ามเจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือทำการใดให้สัตว์พ้นจากความดูแลของตน เว้นแต่มอบให้คนอื่นที่ประสงค์จะดูแลแทน ผู้ใดฝ่าฝืน ละทิ้งสัตว์ มีโทษปรับสองหมื่นบาท
  • หากพบสัตว์ถูกปล่อย ละทิ้ง หรือไม่มีเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ตามความเหมาะสม
  • กำหนดให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องจัดสวัสดิภาพให้สัตว์เลี้ยงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามแต่ชนิด และลักษณะของสัตว์นั้นๆ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความก้าวหน้าของการคุ้มครองสัตว์ เพราะไม่ได้มุ่งที่จะลงโทษผู้ที่ทรมานสัตว์เท่านั้น แต่คุ้มครองให้สัตว์ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในทุกด้านด้วย

 

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกับองค์กรสิทธิสัตว์ 32 องค์กรจึงอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อคนรักสัตว์มาช่วยกันลงชื่อกันให้ครบ 10,000 ชื่อ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ... กลับเข้าไปในรัฐสภาอีกครั้ง และเคลื่อนไหวเพื่อให้รัฐสภาเห็นชอบออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิสัตว์ฉบับแรกของประเทศไทยต่อไปให้ได้

 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ... โดย

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข.ก.1 ตามไฟล์แนบด้านบน และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

2. ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ ตู้ ปณ.55 ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10321ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ล้านนาด็อก

 

ไม่ผิด การกินเนื้อหมาเป็นวิถีของบางท้องที่ เหมือนกินหมูกินไก่
53% (72 votes)
ผิด ฐานทารุณสัตว์ ตามกฏหมายอาญามาตรา 381 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
10% (14 votes)
ควรมีกฏหมายใหม่เป็นการเฉพาะ ออกมาดูแลสัตว์เลี้ยงเหล่านี้
36% (49 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 135 คน

Comments

ฉันขอเป็นอีกคนหนึ่งที่จะลงนามให้มีพ.ร.บคุ้มครองสัตสักที ฉันเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาพบเจอคนเอาสัตไปทิ้งที่รางรถไฟเพื่อฆ่ามันให้ตายกับลูกๆมันอีก5ตัวโดยใสกระดาษลังไว้แล้วปิดปากลังจนสนิด บังเอินที่ฉันพบเห็นไปสะก่อน แล้วฉันยังโดนคนที่ใจร้ายขโมยแมวไปทิ้งฉันพยายามที่จะตามหาแต่ก็ตามหาไม่เจอกลัวว่าเค้าจะเกิดอันตราย แต่ฉัไม่สามารถหาคนที่ทำผิดได้เลย ฉันอยากจะให้มีคนมาช่วยเหลือสัตว์พวกนี้บ้าง ช่วยเหลือเค้าหน่อยเถอะค่ะอย่าปล่อยให้ชีวิตของเค้าสูนเปล่า

มนุษย์ต่างหากครับที่เดรัจฉาน เบียดเบียนสัตว์โลก อย่าเรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐเลย คำว่าประเสริฐคือดีครับ ละอายเถอะครับถ้าเรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐ  แล้วยังทำกิริยาแบบนี้ 

Natta's picture

ดิฉันต้องการลงชื่อผลักดัน พรบ ป้องกันการทารุณกรรมและพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ รบกวนถามว่าตอนนี้ยังส่งเอกสารไปลงชื่อได้อยู่หรือไม่คะ และรบกวนขอที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารเป็นภาอังกฤษด้วยะ เพราะดิฉันอยู่ต่างประเทศคะ ขอบคุณมา ณ ที่นี้คะ

มนุษย์น่ากลัวกว่าสิ่งใดๆในโลก

orangexe's picture

เห็นด้วยคะ ว่าไม่ควรกิน มันแสนรู้ เลี้ยงๆดี มีประโยชน์แน่ๆ มันมีชีวิตจิตใจ มันซื่อสัจ จะตาย

kungkura's picture

สัตว์เหล่านี้เคยเป็นเพื่อนมนุษย์มาตั้งแต่โบราณกาล แต่พอถึงยุคศิวิลัย หมาดันกลายเป็นอาหารไปซะนี้ งงมนุษย์จริง ๆ

CatmamaPiya's picture
ทำไมต้องกินหมา/แมวด้วยค่ะพวกมัแสนจะน่ารัก!!! มีอย่างอื่ให้กินอีกมากมาย ควรอย่างยิ่งที่จะใช้กฏหมายคุ้มครอง
สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ ดิฉันอยู่ต่างประเทศแต่จะ Print แบบฟอร์มกรอกส่งมาให้ค่ะ.
iLaw's picture

มีอีกโพลล์หนึ่งน่าสนใจมาก (แต่ปิดโหวตแล้วเช่นกัน) ที่ว่าน่าสนใจคือ คำตอบที่ได้นั้นครึ่งๆ เท่าๆ กันจนยากจะตัดสินเลย

เป็นประเด็นเรื่องการ Merci kill สัตว์เลี้ยง คนครึ่งต่อครึ่งเลยที่เห็นต่างกัน ครึ่งหนึ่งเห็นว่า merci kill ได้ อีกครึ่งบอกว่าไม่ได้

http://ilaw.or.th/node/1337

 

สนใจตั้งโพลล์เรื่องอื่นๆ เสนอมาในช่องทางขวาของหน้าแรกได้เลยนะจ๊ะ

กด vote "การกินเนื้อหมา ควรผิดกฎหมายหรือไม่" ตรงไหนคะ

iLaw's picture

ขออภัยด้วย โดยปกติโพลของไอลอว์จะมีอายุ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะปิดโหวต แต่เก็บข้อมูลที่ได้ไว้ให้ดูย้อนหลังได้ พอดีโพลอันนี้ปิดโหวตไปแล้วจ้ะ ไว้รออันหน้านะ

ไม่สมควรกินเนื้อหมานะคะ (เนื้อแมวก็เหมือนกัน รวมทั้ง pets ชนิดอื่นๆ) เพราะเราเลี้ยงเค้าเป็นเพื่อน ไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจ

เสนอให้มีการลงชื่อแล้วส่งผ่านทาง email หรือหน้าเวป ได้ด้วยนะคะ

เพราะมีชาวไทยมากมายอยู่ในต่างประเทศ ที่ต้องการร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายนี้

ขอบคุณคุ่ะ

ยังส่งเอกสาร ข.ก.1 ได้อยู่หรือไม่

ช่วยตอบด้วยค่ะ

iLaw's picture

ขออภัยที่ตอบช้า

ปัจจุบัน ร่างกฎหมายนี้ระดมชื่อได้ครบและเสนอเข้าสภาแล้ว

ขอบคุณที่สนใจ ;)