รอบอาทิตย์ที่สอง ส.ค.54 : ฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่

รอบอาทิตย์ที่สอง ส.ค.54 : ฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่

เมื่อ 13 ส.ค. 2554

โปรดเกล้า ครม.ยิ่งลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายธีระ วงศ์สมุทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรทัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พล.ต.ท. ชัจน์ กุลดิลก เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพิชัย นริพทะพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายภูมิ สาระผล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทย
นายฐานิสร์ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นางสุกุมล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นางบุญรื่น ศรีธเรศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายวิทยา บุรณศิริ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
ที่มาข่าว ประชาไท
 
 
แต่งตั้งประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา 5 ท่าน
 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายมนตรี ยอดปัญญา ข้าราชการตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา
 
วันเดียวกันก็มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีวันที่ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ  ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาน ศาลฎีกา จำนวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา
๒. นายมานัส เหลืองประเสริฐประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกาดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา
๓. นายประทีป เฉลิมภัทรกุล ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา
๔. นายสมศักดิ์ จันทรา ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา
๕. นายฐานันท์ วรรณโกวิท ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา 
 
ที่มาข่าว มติชนออนไลน์

 

 

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีฯจี้กรมวิชาการเกษตรยกเลิกขึ้นทะเบียนสารพิษร้ายแรง 4 ชนิด

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีการเกษตรซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการหลายสาขา องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค และเครือข่ายเกษตรกร แถลงยืนยันให้กรมวิชาการเกษตรประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 4 ชนิด ได้แก่ อีพีเอ็น คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส ก่อนวันที่ 22 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ประกอบการจะต้องเอาสารเคมีการเกษตรมาขึ้นทะเบียนใหม่ตามกฎหมาย

หลัง จากมีความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการสารเคมีการเกษตรให้ยืดระยะเวลาการขึ้น ทะเบียนสารเคมีการเกษตรออกไปอีก 2 ปี และมีแนวโน้มว่ากรมวิชาการเกษตรซึ่งดูแลวัตถุอันตรายการเกษตรตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตรายเตรียมอนุญาตให้สารเคมีอันตรายหลายชนิดสามารถขึ้นทะเบียน ได้นั้น เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีการเกษตรร่วมกันแถลงข้อเรียกร้องต่อกรมวิชาการ เกษตร 

ที่มาข่าว ประชาธรรม

 

 

145 เครือข่ายประชาชน เสนอรัฐบาลใหม่ 15 นโยบายด่วน พร้อมเร่งรัดกฎหมาย 9 ฉบับ

ที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ ตัวแทนองค์กรภาคประชาชน 145 องค์กร จาก 14 เครือข่าย จัดกิจกรรม "นโยบายประชาชน: ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สร้างรัฐสวัสดิการ" พร้อมร่วมแถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

ทั้งนี้ ข้อเสนอของ 145 องค์กรเครือข่ายประชาชน เช่น

นโยบายปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐ
1. ยกเลิกองค์กรส่วนภูมิภาค เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง ให้มีอิสระในการเก็บภาษีและงบประมาณ
2. ยกเลิกอนุกรรมการค้าจ้างจังหวัด ให้มีค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทเท่ากันทั้งประเทศ
3. ออกกฎหมายโฉนดชุมชน และออกกฎหมายจำกัดการถือครองที่ดินและจัดเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า
4. ทบทวนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ แหล่งน้ำระหว่างประเทศ และชะลอโครงการผันน้ำขนาดใหญ่
5. ยกเลิกคดีพิพาทเรื่องที่ดิน การจัดการทรัพยากรและสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ

2. นโยบายเพิ่มอำนาจประชาชน
1. ให้มีกองทุนพัฒนาสตรีเป็นองค์กรอิสระ
2. เร่งให้มีการออกกฎหมายองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ
3. จัดสรรเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีสัดส่วนมาสมทบเพิ่มมากขึ้นสำหรับกองทุนดูแลกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการเข้าไม่ถึงโอกาสและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
4. หยุดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถาวร หนุนพลังงานหมุนเวียนทุกตำบล
5. ให้รัฐบาลไทยปฏิบัติและมีมาตรการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมและสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

3. นโยบายสร้างรัฐสวัสดิการ
1. ปรับเปลี่ยนจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนหลักประกันการศึกษาที่ปลอดดอกเบี้ย ใ
2. รักษาทุกคน รักษาทุกโรค ด้วยมาตรฐานเดียวกัน ใช้ระบบภาษี ไม่เก็บ 30 บาท และให้มีกองทุนเยียวยาความเสียหายจากบริการสาธารณสุข
3. สานต่อโครงการบ้านมั่นคง เพื่อสร้างหลักประกันที่อยู่อาศัยให้มีนโยบายนำที่ดินรัฐมาจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคนจน
4. ตั้งกองทุนบำนาญชราภาพพื้นฐานสำหรับทุกคน 1,500 บาทแทนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
5. ยกเลิกการนำเข้าสารเคมีการเกษตรอันตราย มีระบบประกันรายได้เกษตรกร ประกันราคาผลผลิต

เร่งรัดกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย 9 ฉบับ
1. ร่าง พ.ร.บ.องค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ พ.ศ. ....
2. ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
3. ร่าง พ.ร.บ.การเลือกปฏิบัติว่าด้วยเพศสภาพ พ.ศ. ....
4. จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามพ.ร.บ.ความปลอดภัยจากการทำงาน พ.ศ.2554
5. ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน 14,500 รายชื่อ)
6. ร่าง พ.ร.บ.บำนาญประชาชน พ.ศ. ....
7. ร่าง พ.ร.บ.กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ?.
8. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ...
9. รัฐบาลต้องทำให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสตรีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

ที่มาข่าว ประชาธรรม

 

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมยื่นข้อเสนอภาคประชาชนต่อรัฐบาล

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เป็นเวทีกลางและเป็นตัวแทนจากผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มคนจน 4 เครือข่าย 3 กรณี คือ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ,เครือข่ายสลัม 4 ภาค ,สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล และเครือข่ายชุมชนปฏิรูปสังคมและการเมือง ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จ.อุบลราชธานี จำนวน 540 ปัญหา ได้หารือและยื่นข้อเสนอของภาคประชาชนต่อนายปลอดประสพ สุรัศวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทั้งหมด 19 ข้อ

เช่น ให้รัฐทบทวนการดำเนินคดีการเมือง คดีชุมนุม และคดีโลกร้อน ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตร ออกพระราชบัญญัติฉโนดชุมชน ให้มีนโยบายแก้ปัญหาคนเร่ร่อนไร้บ้าน ประเมินความคุ้มค่าของเขื่อนทั้วประเทศ ยุติการทำเหมืองแร่ แก้ปัญหาสถานะบุคคล ยกเลิกพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ

ที่มาข่าว ประชาธรรม

 

 

รมว.ไอซีทีขึงขัง! ประกาศเดินหน้าลุยปราบเว็บหมิ่นสถาบัน-จัดการสางปม 3 จี

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปิดเผยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ถึงแนวทางในการทำงานว่า นับจากนี้ไป จะมีการกำชับให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ในทุกระดับ มีการเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ในการกำกับดูแลปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการหมิ่นสถาบันผ่านเว็บไซต์ต่างๆ โดยจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

พร้อมกันนี้ รมว.ไอซีที ยังกล่าวถึงกรณี 3G ว่า กระทรวงจะเข้าไปดูแลตรวจสอบอีกครั้ง ว่าที่ผ่านมา มีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงดูว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงด้วยหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน หลังจากมีการอภิปราย และมีประชาชน เข้ามาตรวจสอบ และหากถูกต้อง เป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่มีการทุจริต คอร์รัปชั่น ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปยับโครงการดังกล่าว

ที่มาข่าว มติชนออนไลน์

 

ศาล ปค. เชียงใหม่ ตัดสิน "การห้ามเกย์-กะเทยนั่งกระทง" ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองเชียงใหม่ พิพากษาประกาศ เทศบาลนคร(ทน.)เชียงใหม่ ห้ามเกย์-กะเทยร่วมขบวนประเพณีลอยกระทงยี่เป็น ปี 53 เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เชื่อเป็นบรรทัดฐานยกระดับเชียงใหม่เป็นเมืองต้นแบบความเสมอภาคทางเพศ

การ พิพากษาคดีที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากนายนที ธีระโรจนพงษ์ เลขาธิการกลุ่มเชียงใหม่อารยะ และประธานกลุ่มเกย์การเมือง ในฐานะผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่านายกเทศมนตรีในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจำปี 2553 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 โดยกำหนดเกกณฑ์การให้คะแนนข้อ 2 ว่า การตัดสินพิจารณาจากขบวนที่กำหนด รูปทรง รูปร่าง ความปราณีต ความสวยงาม แสงสว่าง สื่อความหมาย ผู้นั่งประกอบกระทงตามเนื้อเรื่องที่นำเสนอ (เฉพาะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษเท่านั้น) ถ้าหากผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่พิจารณาให้คะแนน ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลหลากหลายทางเพศไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดัง กล่าวได้ และประกาศดังกล่าวยังขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 วรรคสาม

ที่มาข่าว เนชั่นทันข่าว

 

กทม.ล้มโครงการซุปเปอร์สกายวอล์กเฟส 2 หลังโดน สตง.บี้หนัก

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.จะล้มเลิกโครงการทางเดินยกระดับหรือซุปเปอร์สกายวอล์ก ระยะ(เฟส)ที่ 2 เส้นทางราชดำริ สีลม สาทร เพชรบุรี รามคำแหง เอกมัย ทองหล่อ พหลโยธิน กรุงธนบุรี และบางหว้า รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท จากเดิมมีแผนจะก่อสร้างในปี 2555-2557 เนื่องจากเห็นว่ายังไม่เหมาะสมและต้องรอให้โครงการเฟส 1 ระยะทาง 16 กิโลเมตร มีความชัดเจนก่อน

อย่างไรก็ตาม กทม.จะยังคงเดินหน้าทำประชาพิจารณ์โครงการซุปเปอร์สกายวอล์กเฟส 1 อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น หลังจากที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ส่งหนังสือท้วงติงฉบับที่ 3 ถึงผู้ว่าฯกทม. ให้ทบทวนโครงการ

ที่มาข่าว มติชนออนไลน์