Laws Monitoring

หลัง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ได้ปลดล็อคให้ "พืชกระท่อม" ออกจากยาเสพติด จึงทำให้กระท่อมสามารถเพาะปลูก บริโภค หรือจำหน่าย ได้ แต่เพื่อให้มีมาตรการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเพื่อไม่ให้มีการบริโภคใบกระท่อมมากเกินสมควรอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะอย่างร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมขึ้นมา
Torture and enforced disappearance prevention act
สภาวะที่รัฐไม่มีกฎหมายภายในรับรองกรณีการซ้อมทรมานและอุ้มหาย กลายเป็นช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอำนาจยังคงลอยนวลพ้นผิด แต่ในที่สุดร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ ไม่ว่าจะที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี กรรมาธิการกฎหมายฯ พรรคประชาชาติ พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งหมดสี่ฉบับ ก็ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา โดยทั้งสี่ฉบับมีรายละเอียดต่างกัน
12 years
ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญากำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา เสนอเปลี่ยนช่วงอายุเด็กที่กระทำความผิดแล้วได้รับยกเว้น ไม่ต้องรับโทษ จากเดิมที่ขีดเส้นไว้ที่ 10 ปี เพิ่มเป็น 12 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ CDC 
Royal fiscal 2021
18 – 21 สิงหาคม 2564 สภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 วาระสอง ส.ส. บางส่วนอภิปรายงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และส.ส. บางรายเสนอให้ปรับลดงบประมาณของ “ส่วนราชการในพระองค์” อันเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง 
fiscal year 2021
18 สิงหาคม 2564 เสียงข้างมากของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 มีมติเห็นชอบกับวงเงินรวมงบประมาณ 3.1 ล้านล้านบาท และเห็นชอบกมธ. เสียงข้างมาก ที่เพิ่มรายการค่าใช้จ่ายเยียวยาโควิด-19 ขึ้นมาในงบกลาง 16,362 ล้านบาท
Annual Appropriations Bill
18-20 ส.ค. 2564 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 วาระสอง ลงมติรายมาตรา และวาระสาม โดยการพิจารณาในครั้งนี้จะเป็นนัดสำคัญที่ "เคาะ" ตัวเลขงบประมาณแต่ละหน่วยงาน และ "เคาะ" ว่าจะโยกงบที่ตัดจากหลายหน่วยงานไปโปะงบกลาง รายการรับมือโควิด-19 หรือไม่ 
special remuneration payment for administrative court's officer
ชวนดูพ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ฉบับล่าสุด ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2564 แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง ในสามารถออกระเบียบระเบียบเกี่ยวกับ “เงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิประโยชน์” ได้
Issued under Section 9 of the Emergency Decree
หลังจากที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ครบกำหนดในวันที่ 31 ก.ค. 2565 นี้ออกไปอีกสองเดือน (1 ส.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565) ส่งผลให้การขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ครั้งนี้ นับเป็น ‘ครั้งที่ 19’ ตั้งแต่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับแรกเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563
assistant minister
1 - 31 ก.ค. 2564 สำนักเลขาธิการนายกฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อ ร่างพ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง สาระสำคัญ คือ เพิ่มตำแหน่ง "ผู้ช่วยรัฐมนตรี" ให้เป็นข้าราชการการเมือง และให้มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 40,000 บาท และค่าตำแหน่ง 10,000 บาท
Committee of Constitutional Amendment
เปิดชื่อกมธ. 45 คน พิจารณาร่าง #แก้รัฐธรรมนูญ รื่องระบบเลือกตั้ง หลายคน "หน้าซ้ำ" กับกมธ. #แก้รัฐธรรมนูญ ครั้งก่อน ที่ถูกคว่ำไป ยิ่งไปกว่านั้น มีสมาชิกรัฐสภาหลายคนที่เป็นกมธ. #แก้รัฐธรรมนูญ ทั้งสองชุด แถมเป็นกมธ. ถ่วงเวลา #แก้รัฐธรรมนูญ อีกด้วย