Laws Monitoring

Computer Head
NLA passed a revision to the Computer Crimes Act on 16 December, 2016 in a 168-0 vote. The law will come into effect with a lot of concerns from internet users. This shows unambiguously intention of the junta to silence dissenters and to curb freedom of expression.  
cigaratte
ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ กำหนดอายุคนซื้อใหม่จาก 18 ปี เป็น 20 ปี และห้ามจำหน่ายบุหรี่แยกมวน หวังลดนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชน แก้คำนิยามให้ครอบคลุมบารากุ และบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งการป้องกันการสื่อสารตลาดเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน
computer
ร่างแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่กำลังจะผ่าน สนช. ยังไม่ใช่ Single Gateway และไม่ใช่กฎหมายฉบับเดียวที่จะมาควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต การสื่อสาร และข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน แต่ยังมีอีกมากทั้งที่ผ่านแล้วและรอคิวอยู่
mining bill
เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ของประเทศไทย จัดเวทีวิเคราะห์กฎหมายแร่ฉบับใหม่ ในหัวข้อ “พ.ร.บ.แร่ นี่มันแย่จริง ๆ” นอกจากนี้ตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้รับผลกระทบจากหกพื้นที่สะท้อนปัญหาและคัดค้านร่างพ.ร.บ.แร่
ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยสาระสำคัญของร่างฉบับปัจจุบัน ได้ "ยกเครื่อง" คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเสียใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการสิทธิ แก้ไขเรื่องผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา และเพิ่มหน้าที่ชี้แจงเพื่อ "แก้ต่าง" สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ เป็นต้น
The civil procedure code
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 28 มีสาระสำคัญ คือ การโอนคดีที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง แก้ไขเกี่ยวกับการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลคดีและกระบวนการจัดส่งเอกสาร  
Amended The Criminal Procedure
สนช.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอีก 2 ฉบับ คือ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26 เกี่ยวกับการโอนคดี และเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และฎีกาของจำเลย (มาตรา 198 และมาตรา 216) เนื้อหาน่าสนใจอย่างไรติดตาม
students
กองทุน กยศ. มีหนี้เสียติดตามไม่ได้ก้อนมหึมา เลยกำลังจะออกกฎหมายฉบับใหม่มาแก้ไขปัญหาคนเรียนจบแล้วไม่ชำระหนี้ สำคัญ คือ ต่อไปนี้คนที่กู้เงิน กยศ. เรียน จะต้องถูกนายจ้างหักเงินเดือนไปจ่ายหนี้ ระบบเดียวกับการจ่ายภาษี แล้วต้องเปิดให้กองทุน กยศ. เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกหนี้ได้ด้วย
Drug Bill
สนช.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดฯ โดยมีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำเพื่อจำหน่ายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการแก้ไขอัตราโทษความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออก โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้
Censorship
คาดการณ์กันแบบมองโลกในแง่ร้าย ถ้าร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่บังคับใช้ เนื้อหาบนเว็บไซต์จะหายไปมากกว่าเดิม บรรยากาศการเถียงเรื่องหนักๆ บนโลกออนไลน์ถูกตัดตอน, การฟ้องคดีเพื่อ "ปิดปาก" การตรวจสอบรัฐจะเพิ่มขึ้น, เปิดช่องให้กลั่นแกล้งยัดข้อหา กันได้ง่ายขึ้น