Hot Issues

Angkhana
งานวันสตรีสากลปี 61 นอกจากการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แล้วยังพูดคุยกันถึงสถานการณ์การคุกคามนักปกป้องสิทธิที่เป็นผู้หญิง ซึ่งถูกใช้เพศเป็นเครื่องมือในการลดทอนความน่าเชื่อถือ ถูกตีตราจากผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ด้วยวัฒนธรรมที่ความคาดหวังต่อบทบาทของผู้หญิง
14 ปี ทนายสมชายหาย: กฎหมายต่อต้านการอุ้มหายยังไม่คืบหน้า ใช้มติคณะรัฐมนตรีตั้งกร
วันที่ 12 มีนาคม 2561 มีการจัดงานครบรอบ 14 ปี การหายตัวไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในงานมีการวางดอกไม้รำลึกถึงทนายสมชาย โดยครอบครัว และมีเวทีเสวนาเรื่อง “พัฒนาการล่าสุดของ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและบังคับสูญหาย”
Admin Court People Go
อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ ชี้ คำสั่งศาลปกครองในคดีเดินมิตรภาพ วิเคราะห์ว่กฎหมายไม่ได้เป็นแต่เพียงเครื่องมือของรัฐในการกดขี่ประชาชน แต่ในบางบริบท บางสถานการณ์ ประชาชนสามารถพลิกกลับและใช้กฎหมายควบคุมรัฐได้เช่นกัน จึงเป็นชัยชนะของทุกคน
We Walk Seminar
วงพูดคุยระหว่างทางการเดินเท้าจากกรุงเทพฯ ไปถึงขอนแก่น สัปดาห์แรกพูดคุยเรื่องระบบบัตรทองและรัฐสวัสดิการ ท่ามกลางบรรยากาศที่ปิดกั้น นิมิตร์ เทียนอุดม กล่าวว่า หากเราเรียกร้องไม่ได้ รัฐสวัสดิการก็จะเกิดไม่ได้ สังคมที่จะเป็นรัฐสวัสดิการต้องเป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและสังคมที่มีส่วนร่วม
Waanpong Yodmuang
งานเสวนาสาธารณะสตรี ที-ทอล์ค ครั้งที่ 2 วรรณพงษ์ ยอดเมือง กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเยาวชนอยู่ใน สนช. อีกทั้งสัดส่วนของ สนช. ก็มีผู้หญิงเพียง 12 คน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความหลากหลายทางเพศอยู่ในนั้น นโยบายที่จะเอื้อให้กับเยาวชนและความหลากหลายทางเพศจึงเกิดขึ้นได้ยาก 
We Walk
สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ เขียนบทความถึงวัฒนธรรมการใช้กฎหมายของไทย ชี้ กิจกรรม Wewalk เดินมิตรภาพ ประชาชนกำลังต่อสู้เพื่อจะใช้กฎหมายควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ปล่อยให้การใช้และการตีความเป็นหมายเป็นอำนาจของรัฐฝ่ายเดียว
Decharut Sukkamnerd
ในงาน ‘รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : 10 ปีที่จากไป’ จัดโดยสมัชชาคนจนและองค์กรเครือข่าย ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับอนาคตคนจน” 
somchai
ในงาน’รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : 10 ปีที่จากไป’ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญใช่บุญทำ ความทุกข์ยากใช่กรรมแต่ง” และเรื่องที่สอง ‘รัฐธรรมนูญที่กินไม่ได้แต่ทำให้ท้องอิ่ม’ ชี้ รัฐธรรมนูญต้องเป็นความหวัง แต่ฉบับนี้คนไม่รู้สึกว่ามีหวัง
Public Gathering Act
หากยังมีใครเชื่อว่าพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้ชุมนุมอยู่อีก เขาผู้นั้นก็คงจะหูหนวกและตาบอดสนิท เทียบไม่ได้กับชาวบ้านธรรมดา ๆ ที่มองเห็นโลกตามความเป็นจริงเสียยิ่งกว่า ดังเสียงของชาวบ้านคนหนึ่ง พูดเอาไว้ว่า “ก่อน คสช. ทำการรัฐประหาร  พวกนายทุนหรือบริษัทฟ้องคดีเรา  แต่พอหลัง คสช. รัฐประหาร  รัฐกลับเป็นผู้ฟ้องคดี
แถลงค้าน ร่าง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับใหม่ ไม่แก้ปัญหาและขัดจุดประสงค์การทำ EIA
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับใหม่เสร็จสิ้น และส่งต่อให้เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ไปแล้วนั้น วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมพญาไทพลาซ่า จึงมีการจัดเสวนาเรื่อง “วิเคราะห์ ร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม กับ เจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ 2560” โดยมีผู้ร่วมพูดคุยประกอบด้วย ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมติ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พมิล เครือข่ายนักวิชาการ EHIA อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร