Activities

the Winner of Proposal of the Constitution Contest
เรียงความของ 'ดอม ขุนพินิจ' ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดข้อเสนอรัฐธรรมนูญในฝันประเภทเรียงความระดับบุคคลทั่วไป
Tanawat
เรียงความของ 'ธนวัฒน์ บุญรวม' หนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดข้อเสนอรัฐธรรมนูญในฝันประเภทเรียงความระดับอุดมศึกษา โดยไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลชนะเลิศ
High School Winner
เรียงความของ 'ณภัทร คงเมือง' ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดข้อเสนอรัฐธรรมนูญในฝันประเภทเรียงความระดับมัธยมศึกษา
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดนิทรรศการ Never again หยุด ย่ำ ซ้ำ เดิน โดยมีการพูดคุยเรื่อง ห้าปีห้าผู้คน เรื่องราวประสบการณ์ภายใต้การปกครองของคสช.
John lennon dream about Utopia that People live in peace
You may say that I'm a dreamer but I'm not the only one" ส่วนหนึ่งของเพลง Imagine ของจอน เลนนอน นักดนตรีระดับตำนานของเกาะอังกฤษ เนื้อหาของเพลงแฝงด้วยอุดมการณ์และความฝันที่ต้องการเห็นทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่แบกแยกเชื้อชาติ
Puay wrote "From Womb To Tomb" dreaming about the society he wanted
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เขียน “ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” กล่าวถึงสังคมที่ต้องการ มีสวัสดิการและสภาพชีวิตพื้นฐานที่ดีพอแก่คนไทย เป็นตัวอย่างบทความที่มีเนื้อหาครบถ้วน นำเสนอได้น่าสนใจ ทันสมัย และนำความคิดสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
Nothing to do
สำหรับคนที่เคยเข้าชื่อเสนอ "ปลดอาวุธคสช" ด้วยกัน เมื่อได้รับจดหมายจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ก็จะเห็นว่า จดหมายนั้นเพียงเปิดโอกาสให้คัดค้านสำหรับกรณีที่ถูกแอบอ้างชื่อเท่านั้น เพียงไม่ต้องคัดค้าน หรือไม่ต้องทำอะไรต่อ การเข้าชื่อก็สมบูรณ์
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความและคลิปวิดีโอว่าด้วยรัฐธรรมนูญในฝันที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการแสวงหาข้อตกลงร่วมในการอยู่ร่วมกันโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตย 
Twitter Training
ยุคสมัยนี้คนรุ่นใหม่หันมาใช้ชัวิตบนโลกทวิตเตอร์กันมากขึ้น ไอลอว์ชวนคนทำงานภาคประชาสังคม หรือทำงานรณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มาเรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกทวิตเตอร์ เพื่อเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ๆ ด้วยกัน เริ่มจากการใช้งานขั้นพื้นฐานที่สุด ไปสู่เทคนิคเคล็ดลับที่หาอ่านไม่ได้จากตำรา  
Civil Space Project
ไอลอว์และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งติดตามเก็บข้อมูลกรณีการปิดกั้นกิจกรรมมานานกว่าห้าปี ทราบดีถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากบรรยากาศที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะสำหรับการแสดงความคิดเห็น จึงต้องการลงแรงร่วมกันสร้าง “Civil Space Project” เป็นพื้นที่สำหรับภาคประชาสังคมไทย และต้องการแรงสนับสนุนจากทุกคนให้เป็นจริง