เรื่องน่าสนใจ

 • NLA Watch
  จับตากฎหมายจาก สนช.
  ช่องทางการเสนอกฏหมายปัจจุบันต้องเสนอผ่าน คสช. ครม.และ สนช. ในขั้นตอนของสภาก็มีเพียงแค่สภาเดียวไม่มีฝ่านค้าน ทำให้น่ากังวลเนื่องจากขาดการตรวจสอบถ่วงดุล และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่มีส่วนได้เสีย ร่วมกันติดตามร่างกฏหมายที่น่าสนใจที่กำลังอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ที่นี่  
 • NLA Summary
  iLaw ขอสรุปผลงาน สนช. ปี 2557
  ผลงานในปี 2557 ของ สนช. มีการพิจารณาร่างกฎหมายถึง 97 ฉบับ มีการลงมติผ่านกฎหมายแล้ว 47 ฉบับ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 176 คนต่อครั้ง จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 220 คน สนช.เห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศ 5 ฉบับ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 3 คน และพิจารณาเรื่องถอดถอนบุคคลออกจาตำแหน่ง 4 เรื่อง ขณะที่นอกสภาภาคประชาชนก็พยายามส่งเสียงเรียกร้องต่างๆ 
 • ตีแผ่กฎหมาย "หอพัก" เชื่อฟังรัฐ ได้รับสิทธิประโยชน์
  คุณพ่อคุณแม่อาจจะสบายใจมากขึ้น เมื่อมีการแก้ไขหอพัก ให้มีการประกอบกิจการและการจัดการหอพักอย่างรัดกุมและเคร่งครัด แถมผู้ประกอบการยังยิ้มได้ เพราะหากทำตามที่รัฐของย่อมมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ในทางภาษีหรืออื่นๆ แต่ทว่าผลกระทบเหล่านั้นอาจจะไปตกอยู่กับเด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษาแทน
 • assembly act opinions
  สำรวจความเห็นภาคประชาชนต่อ ร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมฯ
  ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. ร่างกฎหมายนี้อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้การชุมนุมเป็นช่องทางในการเรียกร้องความเป็นธรรม เราสำรวจความเห็นของภาคประชาสังคมที่ใช้ช่องทางนี้เป็นประจำว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับร่างกฎหมายฉบับนี้    
 • Protection Buddhism Act
  กฎหมายพุทธศาสนาใหม่ "แผงพระ พระเบี่ยงเบน" อาจติดคุก
  ความพยายามเสนอ ร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นหลังรัฐประหาร 2549 และต่อเนื่องถึงรัฐบาลหลังจากนั้นหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ หลังรัฐประหาร 2557 ร่างกฎหมายฉบับนี้กลับมาอีกครั้ง และเป็นกฎหมายฉบับต้นๆ ที่คณะรัฐประหารอนุมัติหลักการก่อนจะมี ครม. และ สนช.ด้วย  
 • Charge
  รายงานการตั้งข้อหาทางการเมืองหลังรัฐประหาร2557
  หลังรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 มีบุคคลถูกตั้งข้อหาทางการเมือง เช่น ไม่มารายงานตัวตามคำสั่งเรียกของ คสช. ฝ่าฝืนคำสั่งคสช. แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการรัฐประหารในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลเท่าที่รวบรวมได้ มีดังนี้  
 • CIVIL PROCEDURE CODE AMENDMENT
  แก้ไข ‘ป.วิแพ่ง’ อาจตัดสิทธิประชาชน อุทธรณ์-ฎีกา
  ปัจจุบันการยื่นคดีต่อศาลฎีกาเป็นระบบสิทธิ ซึ่งจะช่วยคุ้มครองคู่ความให้ได้รับความยุติธรรมโดยมีการตรวจสอบถึงสามชั้นศาล สำหรับการแก้ไข "ป.วิแพ่ง" เป็นระบบอนุญาตจะแก้ปัญหาเรื่องภาระคดีจำนวนมากที่จะต้องขึ้นศาลฎีกา การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้การตรวจสอบลดลง ดังนั้นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอาจได้รับผลกระทบ
 • mining bill
  ร่าง พ.ร.บ.แร่ ‘เพราะประโยชน์ของชาติ (นายทุน ข้าราชการ)? ที่สำคัญกว่าชีวิตคน’
  21 ต.ค. 2557 ครม.อนุมัติ หลักการร่าง พ.ร.บ.แร่ เสียงคัดค้านจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ก็ดังขึ้น ประชาชนในหลายพื้นที่เรียกร้อง ให้ชะลอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่ สนช. ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และรอสภาจากการเลือกตั้ง ขณะนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการกฤษฎีกา    
 • ร่าง พ.ร.บ.ปราบปรามสิ่งยั่วยุ: ปกป้องเด็กหรือละเมิดสิทธิ?
  ร่างพ.ร.บ.ปราบปรามสิ่งยั่วยุเป็นหนึ่งใน "ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ" เพื่อป้องกันเด็กลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากข่าวพฤติกรรมน่าหวาดเสียว หรือพฤติกรรมที่ยั่วยุให้เกิดการเอาอย่าง ที่น่าสนใจคือเจ้าหน้าที่สามารถค้นบ้าน-ดักฟังได้ หากสงสัยว่ามีการกระทำผิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อถกเถียงว่าร่างพ.ร.บ.นี้จะปราบปรามสิ่งยั่วยุอย่างไร จึงจะไม่ละเมิดเสรีภาพของพลเมือง
 • Create good politician by Moral assembly
  รัฐธรรมนูญ’58 ‘สร้างการเมืองที่ดี ด้วยสมัชชาคุณธรรม’
  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เผยแนวคิดเกี่ยวการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่าน บทความ "ระบอบการเมือง นักการเมือง และสถาบันการเมือง" จากนี้อนาคตของนักการเมืองและสถาบันการเมืองต่างๆ จะถูกดูแลให้อยูในร่องในรอยโดยกลุ่มคนดี ที่เรียกว่า "สมัชชาคุณธรรม"