iLaw's blog

รวมบันทึกสังเกตการณ์คดี

บันทึกสังเกตการณ์คดีสมยศ พฤกษาเกษมสุข ความยาวรวม 78 หน้า ภาษาไทย

บันทึกสังเกตการณ์คดีเอกชัย: คนขายซีดี ความยาวรวม 27 หน้า ภาษาไทย

บันทึกสังเกตการณ์คดีปีนสภาสนช. ความยาวรวม 119 หน้า ภาษาไทย

งานวิจัยผลกระทบจากพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 The Research on the Impact of the CCA 2007

 
(Scroll down for English Version)
 
งานวิจัยหัวข้อ “ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.

ลงทะเบียนเข้าร่วม ค่ายรูดซิป (เ)ปิดปาก

ลงทะเบียนLoading...

กฎหมาย ที่ร่างกันแบบไม่เร่ง แต่ผ่านกันแบบรีบ ๆ (ตอน 1-5)

บทความนี้เขียนโดย เช กูวารา เผยแพร่ครั้งแรกในเว็บไซต์ BioLawCom.De แต่เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ของ BioLawCom มีปัญหา ทาง iLaw เห็นว่าเป็นบทความที่มีประโยชน์ จึงขอนำบทความทั้งห้าตอนมาเผยแพร่ซ้ำที่นี่

กฎหมาย ที่ร่างกันแบบไม่เร่ง แต่ผ่านกันแบบรีบ ๆ (ตอน 1)

รับสมัครนักกฎหมายเข้าร่วมค่ายนักกฎหมายเพื่อเสรีภาพออนไลน์ รุ่น 2

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) และเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) เชิญชวนทนายความและนักกฎหมายที่สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชนกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก เข้าร่วมอบรมในโครงการ
 
 
 
ค่ายนักกฎหมายเพื่อเสรีภาพออนไลน์ รุ่นที่ 2

กฎหมายต้องตกไป เพราะเหตุยุบสภาและรัฐบาลใหม่ไม่ได้ร้องขอให้รัฐสภาหยิบมาพิจารณาต่อ

รัฐธรรมนูญมาตรา 153 วรรคสอง กำหนดว่า หากมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ สำหรับกฎหมายที่ค้างพิจารณาอยู่ในรัฐสภาที่แล้วนั้น รัฐบาลใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งต้องร้องขอต่อรัฐสภาใหม่ภายในหกสิบวัน เพื่อให้นำกฎหมายที่ค้างพิจารณาจากสภาที่แล้วมาพิจารณาต่อ หากรัฐบาลใหม่ไม่ร้องขอให้นำกฎหมายฉบับใดขึ้นมาพิจารณาต่อ กฎหมายฉบับนั้นก็จะเป็นอันตกไป 

กฎหมายที่ประชาชนเสนอ ต้องเป็นร่างพระราชบัญญัติตามที่กำหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 163 กำหนดให้สิทธิประชาชนในการเข้าชื่อกันหนึ่งหมื่นชื่อเพื่อเสนอกฎหมายให้รัฐสภาพิจารณาได้ และกำหนดด้วยว่ากฎหมายที่จะเสนอได้นั้นต้องเป็นกฎหมายตามที่กำหนดในหมวด 3 และหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ

ซึ่งรัฐธรรมนูญ หมวด 3 คือหมวด สิทธิเสรีัภาพของชนชาวไทย

หมวด 5 คือ หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงิน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2550 มาตรา 142 ได้ระบุถึงสิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อกัน 10,000 ชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายระดับพระราชบัญญัิติให้รัฐสภาพิจารณาได้

GPF

GPF

จับจ่ายกฎหมายทางตลาดนัดออนไลน์

การจัดงานตลาดนัดกฎหมายจะต้องเลื่อนออกไปด้วยเหตุหลายประการ แต่การ “จับจ่าย” กฎหมายยังคงมีอยู่ ซึ่งหากใครได้เข้าชมเว็บไซต์ไอลอว์แล้วคลิกไปที่แบนเนอร์ “ID Change: ตลาดนัดกฎหมายประชาชน” ก็จะพบกับกฎหมายหลากหลายฉบับที่คุณสามารถร่วมลงชื่อเพื่อสนับสนุนได้แล้ว อาทิ ร่างพระราชบัญญัติเข้าถึงยา ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันชราภาพแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฯลฯ ที่รอให้คุณๆ มีส่วนร่วมในการลงชื่อสนับสนุน

โอกาสนี้ จะขอกล่าวถึงสักสองสามฉบับพอเป็นน้ำจิ้ม