Highlight >
Create New Constitution
21 ก.ค. 63
ชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการ "รื้อ" ระบอบคสช. "สร้าง" หนทางกลับสู่ประชาธิปไตย และ "ร่าง" รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่จากประชาชน โดยการใช้สิทธิเข้าชื่อกันให้ครบ 50,000 ชื่อ กับข้อเสนอ 5 ยกเลิก และ 5 แก้ไข เปิดทางตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่จากการเลือกตั้ง
26 ก.ย. 63
รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกขนานนามว่าเป็นฉบับ ‘สืบทอดอำนาจ’ เพราะมีกลไกช่วยเหลือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ยังคงอยู่ในอำนาจได้ต่อหลังการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกลไก "วุฒิสภา" ที่มาจากการสรรหาและคัดเลือกโดย คสช. ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ส.ว.
24 ก.ย. 63
24 กันยายน 2563 ที่ประชุมรัฐสภามีมติเสียงข้างมากให้ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาญัตติแก้รัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอก่อนลงมติรับหลักการ (วาระแรก) โดยคาดว่าต้องใช้กรอบเวลาพิจารณาประมาณ 30 วัน และเริ่มพิจารณาใหม่อีกครั้งในสมัยประชุมหน้า
21 ก.ย. 63
แม้ถนนทุกสายจะมุ่งหน้าสู่การแก้รัฐธรรมนูญ 2560 แต่ใช่ว่าทุกเส้นทางจะมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง หากพิจารณาจากข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลให้ดีจะพบว่า มันเป็นเพียงความพยายาม "เล่นแร่แปรธาตุ" ให้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญกลายเป็น "ข้ออ้างอยู่ยาว" เพื่อรักษาอำนาจของ
Submission
15 ก.ย. 63
16 กันยายน 2563 ไอลอว์พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งว่าจะนำรายชื่อประชาชนที่รวบรวมได้ราว 70,000 คนซึ่งร่วมเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมายื่นต่อสภาเพื่อให้สภานำไปพิจารณาร่วมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ โดยนัดหมายที่จะนำรายชื่อที่ตรวจสอบแล้วทั้งหมดมายื่นในวันที่ 22
11 ก.ย. 63
ในเดือนกันยายน 2563 คาดว่าจะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอย่างน้อยสองฉบับ โดยสาระสำคัญของร่างแก้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีจุดร่วมกัน คือ การเปิดทางให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
11 ก.ย. 63
รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ มองว่า ข้อเสนอเกี่ยวกับ สสร. ของทั้งพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการสะท้อนกลุ่มก้อนทางสังคมเพราะใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง รวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งจากข้อเสนอเพื่อปิตสวิตซ์ ส.ว.