Highlight >
Create New Constitution
21 ก.ค. 63
ชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการ "รื้อ" ระบอบคสช. "สร้าง" หนทางกลับสู่ประชาธิปไตย และ "ร่าง" รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่จากประชาชน โดยการใช้สิทธิเข้าชื่อกันให้ครบ 50,000 ชื่อ กับข้อเสนอ 5 ยกเลิก และ 5 แก้ไข เปิดทางตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่จากการเลือกตั้ง
Q&A about how to Submission a Petition for Introducing the Constitution
10 ส.ค. 63
ระหว่างการล่ารายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมีคำถามเข้ามามากมาย หลายคนสงสัยว่าต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนใดบ้าง เราจึงรวบรวมคำถามหลักๆ ที่พบบ่อยๆ มาลองอธิบายแบบสั้นๆ ไว้ที่นี่ที่เดียว  
TN
9 ส.ค. 63
ข้อควรรู้สำหรับอาสาสมัครที่สามารถช่วยกันรวบรวมเอกสารเข้าชื่อให้ครบ 50,000 ชื่อ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดกิจกรรมชุมนุม เจ้าของร้านค้า ร้านอาหาร ที่พร้อมบริการผู้ที่อยู่อาศัยละแวกใกล้เคียง เก็บรวบรวมเอกสารรายชื่อก่อนส่งมารวมกัน
Right and Liberty under State's Security
5 ส.ค. 63
รัฐธรรมนูญ 2560 แม้จะรับรองหลักความเสมอภาค หลักห้ามเลือกปฏิบัติ และสิทธิเสรีภาพไว้หลายประการ ทว่าก็ยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น รายละเอียดหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญในอดีต และยังเต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมาย ที่ส่งผลให้การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนยังต้องอยู่ภายใต้ "ความมั่นคงของรัฐ
5 ส.ค. 63
ประเทศไทย มีกฎหมายหลายฉบับที่กำกับและควบคุมเสรีภาพในการแสดงออก ที่โดดเด่นที่สุด คือ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันการกระทำความผิดต่อข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การโจมตีระบบ หรือ การปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์
3 ส.ค. 63
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายฯ ที่บังคับใช้อยู่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามยุคสมัย ดังนั้น จึงมีความพยายามจากภาครัฐให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบัน มีร่างกฎหมายอยู่อย่างน้อยสองฉบับที่ปรากฎต่อสาธารณะ ได้แก่
2 ส.ค. 63
หนึ่งในพรรคที่พยายามจัดทำเป็นร่างกฎหมาย คือ พรรคก้าวไกล ที่พยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร หรือ พ.ร.บ.เกณฑ์ทหารฯ ฉบับใหม่ออกมา ซึ่งมีสาระสำคัญว่า กองทัพจะต้องยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารและหันมาใช้ระบบสมัครใจ รวมถึงต้องยกระดับชีวิตของทหารเกณฑ์ด้วยการให้สวัสดิการและความก้าวหน้าในชีวิต