Thammasart
22 ก.ค. 58

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ - ขอนแก่น - สวนดุสิต ฉบับใหม่กำหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประกาศใช้แล้ว ย้อนดูประวัติศาสตร์ และบทเรียนเมื่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ออกนอกระบบ ค่าเรียนจะแพงขึ้นและรัฐจะประหยัดงบจริงหรือไม่

prachamati
4 ส.ค. 58
การทำงานบนพื้นที่ออนไลน์นับว่ามีความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน มีเงื่อนไข 4 ประการที่ทำให้การมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญมีข้อจำกัด คือ 1) การร่างรัฐธรรมนูญมีพิมพ์เขียวเบื้องต้น
NAL Approve
4 ส.ค. 58
นอกจากพิจารณาร่างกฎหมาย สนช.ยังทำหน้าที่แต่งตั้ง/ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของรัฐ สำหรับการแต่งตั้ง ปัจจุบัน สนช.ให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ
online media
25 ก.ค. 58

เสนอผลวิจัยแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณ และการกำกับกิจการสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี พร้อมประสบการณ์มุมมองจากต่างประเทศ หลายฝ่ายเห็นตรงกันรัฐควรกำกับให้น้อย ต้องส่งเสริมให้สื่อมีความสามารถกำกับดูแลกันเอง

Appeal Court
19 ก.ค. 58

สนช.กำลังพิจารณาร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ และร่างกฎหมายรวม 9 ฉบับ เพื่อจัดระบบอุทธรณ์คดีให้เป็นระบบเดียวและสอดคล้องกับการแก้ไขป.วิแพ่ง ให้อุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์เท่านั้น และคดีที่จะไปยังศาลฎีกาได้ต้องได้รับอนุญาตก่อน 

16 ก.ค. 58

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 13 องค์กรยื่นกฤษฎีกา ข้อเสนอแก้ไขร่างพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

beggar
2 ก.ค. 58

ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานฉบับใหม่ที่กำลังจะเข้าสู้สภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้ จะถูกนำมาใช้แทนร่างเดิมที่ใช้มานานกว่า 74 ปี โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจเช่น กำหนดนิยาม "ขอทาน" ชัดเจน, กำหนดให้ผู้ที่จะเล่นดนตรีในที่สาธารณะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อน เป็นต้น