popular

  • cabinet
    ข้อสังเกตต่อคำแถลงนโยบายของรัฐบาล เทียบจากผลงาน คสช.
    คำแถลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วย 11 ประเด็น หลักสำคัญ คือ กำหนดนโยบายเพื่อให้สอดรับกับการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปในด้านต่างๆ ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ แต่ก็มีหลายประเด็นที่รัฐบาลใหม่ควรดำเนินการไม่ให้กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
See video
ช่วงเสวนากับกรรมการในงานมอบรางวัล "หนังน่าจะแบน" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยผู้อภิปรายได้แก่ สาวตรี สุขศรี ...
22 เม.ย. 53 |
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา

ปฏิทินกิจกรรม

SU MO TU WE TH FR SA
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
20
 
21
 
22
 
23
 
25
 
27
 
28
 
30