NLA 1 Year Report 1/3
12 ส.ค. 58
หนึ่งปีที่ผ่านมา สนช.ทำหน้าที่หลักในการพิจารณากฎหมายโดยมีกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาถึง 130 ฉบับ ประกาศใช้แล้ว 108 ฉบับ เป็นกฎหมายที่ประชาชนเคยเสนอ 4 ฉบับ และยังมีกฎหมายที่สังคมถกเถียงมากกว่า 10 ฉบับ เช่น พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เรื่องการอุทธรณ์ฎีกา, กฎหมายอุ้มบุญ ฯลฯ
post-coup constitution
21 ส.ค. 58
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกกล่าวหาว่ามีการสืบทอดอำนาจ ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกในการเมืองไทยที่มีการกล่าวหาเรื่องนี้ เราจะย้อนกลับไปดูว่ารัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นหลังการรัฐประหาร (รัฐธรรมนูญฉบับปี 2492, 2511, 2521, 2534 และ 2550) เขาสืบทอดอำนาจอย่างไร? และผลจากการสืบทอดอำนาจเป็นอย่างไร ?
GMOs
20 ส.ค. 58
ข่าวเรื่องร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพถูกถอนออกจากการพิจารณาของสภาปฏิรูปฯ ได้รับความสนใจจากผู้คนในหลายภาคส่วน มีคนวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมายฉบับนี้หลากหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย (ร่างมาตรา 52)
17 ส.ค. 58
หากให้นับจำนวนการพิจารณากฎหมายของสภานิติบัญญัติในอดีต จะพบว่า รัฐบาลประยุทธ์เป็นแค่เบอร์สอง แพ้รัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน ที่มีการผ่านกฎหมายมากที่สุด (189 ฉบับ) ส่วนยุคที่ไม่มีการผ่านกฎหมายเลย คือสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
Chairman of the National Reform Council (NRC)
14 ส.ค. 58
เทียนฉาย กีระนันท์ ประธาน สปช. กล่าวถึงการทำงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมาของ สปช. และยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง สปช. กับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญว่ามีความลึกซึ้ง ยากจะอธิบาย เผย "เรื่องคานงัด" ที่ต้องปฏิรูปใหญ่มี 2 เรื่อง คือ การบริหารราชการแผ่นดินและการศึกษา
reform before administer in USA
13 ส.ค. 58
Lawrence Lessig ศาสตราจารย์กฎหมายที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯ ประกาศจะลงสมัครประธานาธิบดี เพื่อปฏิรูปเรื่องคอร์รัปชั่นและประชาธิปไตยของอเมริกา เมื่อทำเสร็จเขาจะลาออก นั่นเท่ากับว่าเขาเสนอให้คนอเมริกันทำ "ประชามติ" ผ่านการเลือกประธานาธิบดี โดยใช้การเลือกตั้งเพื่อไปสู่ปฏิรูป   
NLA budget
12 ส.ค. 58
หนึ่งปี สนช. ใช้เงินงบเฉียดสามร้อยล้าน เพื่อผ่านกฎหมาย 108 ฉบับ ซึ่งเฉลี่ยกฎหมายแต่ละฉบับของใช้เงินประมาณ “สองล้านห้าแสน” พ.ร.บ.การยางฯ ใช้เงินมากสุด และกฎหมายขึ้นเงินเดือนข้าราชการใช้เงินน้อยสุด นอกจากนี้ กฎหมาย ป.ป.ช. ใช้เงินค่าเบี้ยประชุมไปแล้ว "สามแสนบาท" แต่ถอนร่างออก